W dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) chcielibyśmy poinformować, że Państwa dane osobowe znajdujące się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych jest firma ARC-SERWIS ŁUKASZ BOROWSKI z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Willowej 8.

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) wykonania umowy, których Państwo jesteście stroną na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy ;
b) marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
c) finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. przepisów ustaw podatkowych, w tym m.in. art.74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późń. zm.), do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających ze stosownych przepisów;
e) prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, przez okres 5 lat od zakończenia umowy;
W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych za wyjątkiem Administratora danych mogą być również podmioty świadczące na jego rzecz specjalistyczne usługi, w tym usługi informatyczne, księgowe lub prawne.
Zebrane dane będą przechowywane do momentu ustania celu, do którego zostały zebrane nie krócej niż do upływu terminu określonego przepisami prawa. Pana/Pani Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych); posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować bezpośrednio z Administratorem danych w jego siedzibie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu: biuo@arc-serwis.pl. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO) w przypadku naruszenia przez Administratora danych przepisów RODO.